ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร๋ จังหวัดสุรินทร์ นำโดยนางสาวทองใบ ตลับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ผู้ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

โดย นางสิริกานต์  วายโสรก หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ได้กล่าวต้อนรับ จากนั้นนักเรียนแกนนำทั้ง 8 ฐานการเรียนรู้ ได้พาคณะผู้ศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
1. ฐานการเรียนรู้ เลิศปัญญา
2. ฐานการเรียนรู้ รักษาสิ่งแวดล้อม
3. ฐานการเรียนรู้ ฝึกซ้อมการงาน
4. ฐานการเรียนรู้ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required