ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร เรื่อง นโยบายรักษาความปลอดภัย

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร เรื่อง นโยบายความปลอดภัย

เอกสารหมายเลข 2 คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556

เอกสารหมายเลข 3 คู่มือป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน

เอกสารหมายเลข 4 คู่มือการอนามัย สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

เอกสารหมายเลข 5 คู่มือปฏิบัติ ในสถานการณ์โควิด 19

เอกสารหมายเลข 6 คู่มือความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

เอกสารหมายเลข 7 คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

เอกสารหมายเลข 8 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required