ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ การจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนสวายวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2565 รายการค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 691,000.00 บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นเงิน 691,000.00 บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ เวปไซต์ http://academic.obec.go.th/textbook/web/
๔.๒ เวปไซต์ http://www.obec.go.th/

รายละเอียด ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required