Get Adobe Flash player

Menu

สถิติผู้เยี่ยมชม

1329087
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
1431
1564
1318923
25968
41550
1329087

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-21 05:03:59

Who's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebok sw

หัวข้อวิจัย                ผลของการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพของการหมุนตัวยิงประตูฟุตบอล

ผู้ศึกษา                    นายรณชัย  รัชนะปกิจ

สถานที่ศึกษา              โรงเรียนสวายวิทยาคาร  ตำบลสวาย  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

ปีการศึกษา               2561

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกการทรงตัวต่อการหมุนตัวยิงประตูฟุตบอลกลุ่มตัวอย่าง 20 คนระยะเวลาในการฝึก8สัปดาห์เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนการฝึก

(Pre-test)ระหว่างการฝึก(Middle-test)และภายหลังการฝึก(Post-test)จำนวน6รายการได้แก่วัดขนาดกล้ามเนื้อขาส่วนบน,ขนาดกล้ามเนื้อขาส่วนล่าง,วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา,ประสิทธิภาพในการยิงประตมุมซ้าย,ประสิทธิภาพในการยิงประตูมุมขวา,ประสิทธิภาพในการยิงกลางประตูวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยค่าเปลี่ยนแปลงแล้วคิดเป็นร้อยละ

จากการศึกษาวิจัย พบว่าขนาดของกล้ามเนื้อขาส่วนบนเพิ่มขึ้น 1.25นิ้วคิดเป็นร้อยละ5.55ขนาดของกล้ามเนื้อขาส่วนล่างเพิ่มขึ้น1.75นิ้วคิดเป็นร้อยละ11.86 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพิ่มขึ้น3กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ4.78 ประสิทธิภาพในการยิงประตูมุมซ้ายเพิ่มขึ้น1.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ45.45ประสิทธิภาพในการยิงประตูมุมขวา เพิ่มขึ้น1.75คะแนน คิดเป็นร้อยละ53.84 และ วัดประสิทธิภาพในการยิงกลางประตู เพิ่มขึ้น 1.5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 28.57

            จะเห็นได้ว่าโปรแกรมการฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการทรงตัว ส่งผลให้การหมุนตัวยิงประตูฟุตบอลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อประสิทธิภาพในการหมุนตัวยิงประตูฟุตบอล ก่อนการฝึก (Pre-test) และภายหลังการฝึก (Post-test)

8 พบว่าขนาดกล้ามเนื้อขา , ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา , ประสิทธิภาพการยิงประตูทางมุมซ้าย , ประสิทธิภาพการยิงประตูทางมุมซ้ายขวา,ประสิทธิภาพการยิงกลางประตู  เมื่อหาค่าเฉลี่ย ค่าเปลี่ยนแปลงแล้วคิดร้อยละมีการเปลี่ยนแปลง จึงอาจกล่าวได้โปรแกรมการฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและส่งผลให้การหมุนตัวยิงประตูฟุตบอล มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ บัณฑิต  แพนลิ้นฟ้า (2523:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาระหว่างวิธีวิ่งกระโดดข้ามรั้วกับวิธีวิ่งขึ้นบันไดกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวายวิทยาคาร จำนวน 20 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มควบคุมฝึกวิ่งเหยาะระยะ 440 หลากลุ่มทดลองที1ฝึกวิ่งกระโดดข้ามรั้วกลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกวิ่งขึ้นบันไดทั้ง 3 กลุ่มทำการฝึกพร้อมกันวันละ 50 นาทีผลการศึกษาพบว่าการฝึกทั้ง 3 กลุ่มต่างก็มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาไม่แตกต่างกันแต่ภายหลังการฝึก 6 สัปดาห์แล้วทั้ง 3 กลุ่มสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขามากขึ้นกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ . ผลจากการวิจัยการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อประสิทธิภาพในการยิงประตูฟุตบอล ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าจากโปรแกรมการฝึกที่นำมาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทำให้กลุ่มตัวอย่างเกิดการพัฒนาทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและส่งผลให้การหมุนตัวยิงประตูฟุตบอล มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ควรมีการอบอุ่นร่างกายและคูลดาวน์ให้เพียงพอทุกครั้งก่อนและหลังการฝึก เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก
  2. ควรพยายามกระตุ้นกลุ่มทดลอง ให้ทำการฝึกอย่างสม่ำเสมอและเต็มความสามารถ
  3. ผลจากการวิจัยแสดงว่า โปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเหมาะสมกับการฝึก โดยใช้ทักษะและลักษณะการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องและเหมาะสมสำหรับการเล่นกีฬาฟุตบอล

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ควรศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาต่อความแม่นยำในการหมุนตัวยิงประตูฟุตบอล


Copyright © 2015-2016

โรงเรียนสวายวิทยาคาร หมู่ที่ 6 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-546597  โทรสาร.044-546597  E-Mail: poobess@sawaiwit.ac.th 

Design & Administrator by Poobess Niratpai