สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
นางปิยพัชร์  ยังมี
ศ.บ.สังคมศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายสุดเฉลียว  สำคัญยิ่ง
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางพิมพ์พจี  สุพิชญ์ลิปปภาส
ค.บ.นาฏศิลป์

นางสาวนันทิยา  ชุ่มชื่นดี
กศ.บ.สังคมศึกษา

นายธนาวุฒิ  ใสกระจ่าง
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

 

About

Comments are closed.