วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง2) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะชีวิต มีเป้าหมายชีวิตและมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 213) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย4) ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ5) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 216) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย7) ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้8) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

About

Comments are closed.