วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นางสาววราพร  จิตร์เดียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นางสิริกานต์  วายโศรก
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสาวอรนุช  ดมหอม
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
นางสุภาวดี เขียวหวาน
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นางนฤมล  หวังมั่น
ค.บ.ฟิสิกส์
นางสุภาวดี เขียวหวาน
วท.ม.การศึกษาวิทยศาสตร์(คอมพิวเตอร์)

นางสาวฉัตรชฏา  ติงสะ
นายคทาวุท  บุญวร
วท.บ.เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นางสาวนภัสสร  นิลหุต
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

About

Comments are closed.