ภาษาไทย

นางรัศมี  มีพร้อม
ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
นางเกวลิน  ศรีหิรัณย์กุล
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นางสาวอรณิชา  กระจายแก้ว
กศ.ม.บริหารการศึกษา

นายวีรวัฒน์  ยกดี
ศศ.บ.ภาษาไทย

 

About

Comments are closed.