ภาษาต่างประเทศ


นางแสงเดือน  สำคัญยิ่ง
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสารภี  สุลินทราบูรณ์
ศษ.ม.บริหารการศึกษา

นางนารีรัตน์  สุบินดี
ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวธัญวรัตน์  กล่อมจิต
กศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น

 

About

Comments are closed.