คณิตศาสตร์

  
นางสมบัติ  ทวีฉลาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางชุติมา  ใจมั่น
ค.บ.คหกรรม

นางสุนิสา  เหลือถนอม
ค.บ.การวัดผลการศึกษา

นายไกรลาส  พรจินดาสกุล

นางสาวพาขวัญ  สุ่มหิรัญ

 

About

Comments are closed.