นำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

การรายงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best  Practices) ประเภทของนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ประเภทที่  ๑๒. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

การนำผลวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการเพื่อการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสวายวิทยาคาร โรงเรียนสวายวิทยาคาร  สหวิทยาเขต  ๑

 

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required