นำเสนอวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ภาษาไทย

📌วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
นางสาวทองใบ ตลับทอง พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียน ร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร โดยใช้โมเดล TA-CLE”

About

You may also like...

Your email will not be published. Name and Email fields are required