การงานอาชีพ


นางเนตรชนก สำคัญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 


นางเจนจิรา  พ่อค้า
ป.ว.ส.คหกรรมศาสตร์

นางสุพารัตน์  แซ่อุย
ค.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์

 

About

Comments are closed.