กลุ่มบริหารงาน


นางสาวทองใบ  ตลับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

  
นายประหยัด  เขียวหวาน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

นางสิริกานต์  วายโศรก
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางชุติมา  ใจมั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
นางสุภาวดี เขียวหวาน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นายธนาวุฒิ ใสกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

 

About

Comments are closed.